Všeobecná pravidla KLUBU HARD SPORT

HARD SPORT KLUB (dále jen „KLUB“) je věrnostní program pro zákazníky společnosti SPORTISIMO s.r.o., IČ26194627, se sídlem Praha 5  - Zličín, Řevnická 121/1, 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 78675 (dále jen „Sportisimo“). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti Sportisimo, která provozuje sítě kamenných prodejen SPORTISIMO ČR, Molo, O'Neill, HARDSPORT, a jejich e-shopy sportisimo.cz,  molo-sport.cz,  oneillstore.cz, hardsport.cz. Zákazníci se stávají členy společného KLUBU na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem na přihlášce nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle. Nedílnou součástí přihlášky jsou tato Všeobecná pravidla KLUBU.
 

Členství v KLUBU  

Členem KLUBU se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou  na území České republiky, která souhlasí se Všeobecnými pravidly KLUBU. Věrnostní kartu lze získat na jakékoliv prodejně při uskutečnění nákupu v jakékoliv výši. V případě ztráty či zničení věrnostní karty, je povinen člen klubu písemné či elektronicky informovat společnost Hard sport a karta bude deaktivována do 24 hodin. O novou věrnostní kartu, ke stávajícímu klubovému účtu, si zákazník může požádat pokladní při příštím nákupu na prodejně. Zákazník může výhody KLUBU využívat ihned po úspěšné registraci, při prokázání se kartou v prodejních sítích Sportisimo, či u jejich partnerů.

Členem HARD SPORT KLUBU se zákazník stává, pokud pod svým zákaznickým účtem splní podmínky věrnostního programu, a následně tak může čerpat veškeré nabízené výhody. Na zákaznickém účtu jsou členovi KLUBU pro rozhodné období výhod, načítány nákupy v Kč, za období 365 dní zpětně, tj. plovoucí interval 365 dní zpětně k aktuálnímu datu (načítání však neplatí pro platbu slevovými poukázkami či dárkovými certifikáty Hard sport – na konto jsou načítány pouze nákupy dárkových certifikátů).

 

Prémiovým členem HARD SPORT KLUBU+ (dále jen „KLUB+“) se člen KLUBU stává na období 1 roku, a to pokud jeho celkové nákupy za 365 dní zpětně, pod jeho zákaznickým účtem překročí hranici 12000 Kč nebo učiní alespoň 4 nákupní transakce, a to každou v minimální hodnotě 1000 Kč. Do celkové částky se započítávají všechny provedené nákupní transakce ve výše uvedených prodejních sítích, i e-shopech, pod daným zákaznickým účtem (neplatí však pro platbu slevovými poukázkami či dárkovými certifikáty Hard sport – na konto jsou načítány pouze nákupy dárkových certifikátů). O splnění podmínek pro členství v KLUBU+ a čerpání prémiových výhod, bude zákazník vždy elektronicky informován. Výhody člena KLUBU+ budete moci čerpat nejpozději do 48 hodin od splnění podmínek pro členství v KLUBU+. Pokud výše uvedené podmínky členství v KLUBU+ nebudou opět splněny během 1 roku od vstupu do KLUBU+, automaticky jsou zákazníkovi přiřazeny zpět výhody běžného člena KLUBU. Pro rozhodné období výhod, jsou opět načítány nákupy v Kč, za období 365 dní zpětně, tj. plovoucí interval 365 dní zpětně k aktuálnímu datu.

 

Člen KLUBU má právo čerpat slevy na zboží a služby v uvedených prodejních sítích. Společnost Hard sport si vyhrazuje právo určit zboží a služby, jejichž prodej a poskytování patří do programu KLUBU, stejně tak i spolupracující externí partnery.

Přístup k osobnímu účtu v KLUBU 

 

Člen KLUBU obdrží přihlašovací údaje, které mu umožní na internetových stránkách sportisimo.cz,  molo-sport.czoneillstore.cz nebo  hardsport.cz zadání čísla karty a čísla zákazníka, se přihlásit na svůj účet, kde je možné zjistit aktuální stav klubového konta a zaktualizovat svoje osobní údaje. Přihlašovací údaje jsou shodné pro všechny sítě prodejen a e-shopů. V případě podezření, že údaje jsou známé nějaké třetí osobě, je člen KLUBU povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti Hard sport. Za škody vzniklé následkem neučiněného a nebo pozdě učiněného oznámení o zneužití odpovídá Hard sport pouze v případě hrubého pochybení ze své strany.

Členství v KLUBU zaniká z těchto důvodů:  

  1. Člen KLUBU nerealizoval nákup na svůj klubový účet 4 roky od posledního nákupu 
  2. Člen KLUBU úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce  
  3. Člen KLUBU zneužil výhod, které mu KLUB poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s pravidly   
  4. Na žádost člena KLUBU, kdy členství v KLUBU zaniká ke konci měsíce, v němž byla žádost řádně doručena společnosti Sportisimo
 

Ochrana osobních údajů členů KLUBU

Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že společnost Hard sport zpracuje osobní údaje v přihlášce uvedené do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku, zvláště všechny údaje získané používáním věrnostní karty. Člen KLUBU dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby společnost Hard sport jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek KLUBU. Hard sport je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž člen KLUBU bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti KLUBU. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.  
 
Každý člen KLUBU je, v případě že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční adresu. Může tak učinit po přihlášení se na svůj účet na internetových stránkách společnosti Hard sport nebo elektronicky zasláním na e-mail: klub@sportisimo.cz.
 

Závěrečná ustanovení 

Společnost Hard sport si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií a videozáznamů výherců, včetně jmen, soutěží pořádaných v rámci KLUBU, včetně jmen výherců bez finančních náhrad, s čímž člen KLUBU souhlasí. Veškeré odměny v rámci KLUBU nejsou právně vymahatelné. Společnost Hard sport si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla KLUBU. Členové KLUBU budou o těchto změnách informování na prodejnách a na internetových stránkách společnosti Hard sport. 
 
Společnost Hard sport si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit činnost KLUBU. Datum ukončení KLUBU bude oznámeno na prodejnách společnosti Hard sport a na www.hardsport.cz. V takovém případě je nutné poukázky uplatnit do 3 měsíců od data ukončení činnosti KLUBU.


Kontaktní adresa:  

SPORTISIMO s.r.o., IČ 26194627, se sídlem Praha 5  - Zličín, Řevnická 121/1, 155 00
 
E-mail: klub@sportisimo.cz
Zákaznická linka: 841 111 119

Platná ke dni 1. září 2014